پک های سینما فور دی و موتور رندر آرنولد (3D Artist Tools)

این مجموعه آموزشی شامل دو پک «آموزش سینما فوردی» و «آموزش موتور رندر آرنود در سینما فوردی» می باشد که مجموعه قیمت های این دو پک ۲/۲۴۸/۰۰۰ تومان می باشد که با خرید این مجموعه شامل ۱۵ درصد تخفیف شده و به مبلغ ۱/۹۰۴/۰۰۰ قابل خرید می باشد.

جهت دیدن توضیحات هر یک از پک ها می توانید به صفحه توضیحات هر پک از طریق لینک زیر دسترسی داشته باشید.

توضیح پک آموزشی نرم افزار سینما فوردی

توضیح پک آموزشی موتور رندر آرنولد در سینما فوردی

2,248,000تومان