پک آموزشی موتور رندر آرنولد برای سینما فور دی

موتور رندر آرنولد یکی از موتور رندر های Physical Base یا بر پایه قوانین فیزیک است که از لحاظ قدرت و سرعت رده دوم را در بین موتور رندرهای مورد استفاده در کمپانی های بزرگ دارد. این موتور رندر در نسخه های جدید خود به غیر از CPU امکان استفاده از GPU را نیز دارد و نست به سرعت رندر، کیفیت قابل فبولی را ارائه میکند.
این پک آموزشی به توضیح این موتور رندر در نرم افزار سینما فوردی پرداخته و از مرحله نصب، نورپردازی، ساخت متریال،… تا تنظیمات رندر را مورد بررسی قرار میدهد.

1,800,000تومان

توضیحات

بخشی از دوره آموزشی موتور رندر آرنولد (بخشی اصول نورپردازی)

بخشی از دوره آموزشی موتور رندر آرنولد (معرفی نورهای آرنولد)

بخشی از دوره آموزشی موتور رندر آرنولد (بخشی متریال)

بخشی از دوره آموزشی موتور رندر آرنولد (بخش تنظیمات رندر)

تعداد ویدئوها: ۷۵ درس

زمان دوره: ۱۴ ساعت

مدرس: حمیدرضا منصف

CHAPTER 01 : INTRODUCTION
01- INSTALL ARNOLD
02- ARNOLD USER INTERFACE
03- WHY PBR RENDER
04- PHOTOGRAPHY KNOWLEDGE
05- RENDER ENGINE
06- COLOR THEORY

CHAPTER 02 : LIGHTING
07- LIGHT STRUCTURE
08- QUAD LIGHT PART 1
09- QUAD LIGHT PART 2
10- LIGHT KELVIN
11- OTHER LIGHTS
12- HDR IMAGES
13- SKYDOME LIGHT
14- PHOTOMETRIC LIGHT
15- MESH LIGHT
16- LIGHT PORTAL
17- LIGHT MANAGER
18- ARNOLD SKY
19- LIGHT FILTER PART 1
20- LIGHT FILTER PART 2
21- STUDIO LIGHTING

CHAPTER 03 : CAMERA
22- CAMERA IN ARNOLD
23- C4D CAMERA SETTING
24- ARNOLD CAMERA SETTING
25- DEPTH OF FIELD
26- LENS DISTROTION
27- MOTION BLUR
28- OTHER CAMERA TYPE

CHAPTER 04 : MATERIALS
29- MATERIAL BASE
30- MATERIAL SPECULAR
31- MATERIAL TRANSMISSION
32- MATERIAL SUBSURFACE
33- MATERIAL COAT
34- MATERIAL SHEEN
35- MATERIAL THIN FILM
36- MATERIAL EMISSION
37- MATERIAL GEOMETRY

CHAPTER 05 : TEXTURING
38- TEXTURE IMAGE
39- TEXTURE MIX RGBA
40- TEXTURE LAYER RGBA
41- TEXTURE RAMP FLOAT
42- TEXTURE RAMP RGB
43- TEXTURE NOISE
44- TEXTURE CHECKER BOARD & FLAKE
45- TEXTURE DISPLACEMENT
46- TEXTURE COLOR JITTER

CHAPTER 06 : SURFACE NODES
47- SURFACE AMBIENT OCCLUSION
48- SURFACE UTILITY
49- SURFACE BUMP & NORMAL
50- SURFACE FLAT
51- SURFACE MIX SHADER
52- SURFACE LAYER SHADER
53- SURFACE TWO SIDE SHADER
54- SURFACE RAY SWITCH
55- SURFACE CAR PAINT
56- SURFACE CURVATURE
57- SURFACE CLIP GEO
58- SURFACE TOON

CHAPTER 07 : TECHNICAL PROJECTS
59- TECHNIQUES : MULTY SHADER 1
60- TECHNIQUES : MULTY SHADER 2
61- TECHNIQUES : LIGHT CAUSTIC
62- ASS PROCEDURAL
63- MATERIAL PROJECT
64- ARNOLD VOLUME 1
65- ARNOLD VOLUME 2
66- ARNOLD VOLUME 3

CHAPTER 08 : ARNOLD RENDER SETTING
67- ATMOSPHER VOLUME
68- FOG
69- AOVs BEAUTY
70- AOVs OTHER PASS
71- AOVs OBJECT ID PASS
72- HAIR RENDER
73- RENDER SAMPLE 1
74- RENDER SAMPLE 2
75- SHADOW MATTE