ساخت ابر سفارشی در هودینی

در این ویدئو یاد میگیرم که چگونه با استفاده از ابزارهای آماده هودینی و حتی به صورت سفارشی یک توده ابر را از روی یک حجم سه بعدی بسازیم و از مدل ابر خروجی VDB گرفته تا بتوان آنرا در نرم افزارهای دیگر سه بعدی استفاده نمود.

سایر ویدئوها آموزشی