اجرای پک های آموزشی

دوستانی که پک های آموزشی سایت را به صورت دانلودی تهیه می کنند، می توانند با استفاده از فیلم فوق ، آن ها را بر روی سیستم خود اجرا نمایند. سپس مراحل فعالسازی را طبق راهنمای دریافتی انجام دهند. سایر دوستان که پک ها  را به صورت فیزیکی دریافت کرده اند، می توانند با استفاده از همین راهنما، از آنها ایمیج تهیه کنند.
سایر ویدئوها آموزشی